Φώτης Κουρμούσης

Φώτης Κουρμούσης

Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Ο Φώτης Κουρμούσης είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Υπηρετεί σε μη εκτελεστικές θέσεις στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, καθώς και στο Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Εργάστηκε ως εμπειρογνώμονας αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999-2002) και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (2004-2010), προωθώντας την αειφόρο οικονομία, με εστίαση στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων (ESG) σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών (UNEP FI).

Στον ιδιωτικό τομέα εργάστηκε ως σύμβουλος σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR, πρώην ESG), επενδύσεων και Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ).

Είναι διδάκτορας και διδάσκων (ΕΔΙΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.