Κλαίρη Λαδά

Κλαίρη Λαδά

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Compliance Officer, Whistleblowing Officer

Διατελεί Νομική Σύμβουλος, Compliance Officer ή/και Whistleblowing Officer σε δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά και αλλοδαπά, σε Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες, σε ΑΕΕΑΠ, καθώς και σε εισηγμένες στο ΧΑΑ και επί εξειδικευμένων ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης. Κύριο πεδίο ενασχόλησης οι συγχωνεύσεις-μετασχηματισμοί και εξαγορές εταιρειών, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Ανταγωνισμού, ζητήματα κατάρτισης συμφωνητικών μετόχων (Shareholders Agreements, Share Purchase Agreements, Legal Due Diligence Reports and Evaluations, Subscription Agreements, κλπ), κατάρτισης σύγχρονων μορφών εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών (ενδεικτικά συμβάσεων αντιπροσωπείας, διανομής, franchising).